ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นางอบุลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย
ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม

October 2015
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Login Form

164156
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
33
67
163765
175
8212
164156

Your IP: 54.196.230.37
Server Time: 2015-10-06 03:28:31

ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง

          

          ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Center of Excellence  in Chronic Diseases) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ในการสร้างศักยภาพของวิทยาลัยในสังกัด เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการสุขภาพ ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละวิทยาลัย และตอบสนองความต้องการของชุมชน(Center of  Excellence) ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาบริบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริบทการเจ็บป่วยของประเทศ  พบว่า ปัจจุบันปัญหาโรคเรื้อรังกำลังเป็นภัยสุขภาพที่สำคัญของคนไทยเนื่องจากโรคเรื้อรังเป็นโรคที่เมื่อเริ่มเป็นแล้วมักไม่หายขาดจะต้องให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมอาการของโรคไม่ให้ลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเป็นอันตรายรุนแรงได้จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประชาชนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้นเรื่อยๆ ๑ใน ๕โรคที่คุกคามชีวิตคนไทยคือโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมองยังเป็นสาเหตุการตาย 5 อันดับแรกของประเทศไทยนานกว่า 10 ปี ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากความดันโลหิตสูงอาจมากกว่าที่พบ ทั้งนี้เนื่องมาจากความดันโลหิตสูงอาจไม่ใช่สาเหตุหลัก แต่จะมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ร่วมกับการเสียชีวิตด้วยโรคอื่นๆ และคาดว่าในปี ๒๕๕๘ จะมีผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ๑๗% และเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง ๔๑ ล้านคนทั่วโลก นอกจาก นี้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษา ๒,๑๗๙,๕๐๔ คน เป็นผู้ป่วยรายใหม่จำนวน ๘๑๘,๒๙๗ คน เฉลี่ยเดือนละ ๖๐,๐๐๐ คน หรือมีผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นนาทีละ ๑ คน ซึ่งโรคเรื้อรังส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุจากสถานการณ์ดังกล่าว วิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพการพยาบาล มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันแก้ปัญหารุนแรงดังกล่าว จึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี จะเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Center of Excellence in Chronic Diseases) ในปี ๒๕๕๘

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมศูนย์

Written on 26/04/2556, 02:13 by admin
2013-04-26-02-13-01วิทยาลัยฯ มีการจัดเครือข่ายความร่วมมือด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลปากหมาก ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข...
180
Written on 26/04/2556, 02:10 by admin
2013-04-26-02-10-25วิทยาลัยฯ สร้างความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรเพิ่มขึ้น ๒ ราย คือ อาจารย์ภาวนา บุญมุสิก และอาจารย์รสติกร  ขวัญชุม จากการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  ...
253
Written on 26/04/2556, 02:08 by admin
2013-04-26-02-08-59การรวบรวม/วิเคราะห์ แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ๑) ประชุมคณาจารย์ฝ่ายวิจัย...
168
Written on 26/04/2556, 02:03 by admin
2013-04-26-02-03-26จัดโครงการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดนโยบาย/กลยุทธ์การพัฒนาของศูนย์ความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ...
412