งานวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อรังของบุคลากร

2555

ชื่อ-สกุล บุคลากร งานวิจัย การตีพิมพ์/นำเสนอ/ปี
อ.พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ประชุม วช / 2549
อ.เสาวภา เอกอดิศักด์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ประชุม วช / 2550
อ.อติญาณ์ ศรเกษตริน พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี New Front in Primary Health Care / 2550
อ.อรวรรณ สัมภวมานะ พฤติกรรมการดุแลตนเองของผู้ป่วยยโรคความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมนานาชาติ New Frontiers in Primary Health Care / 4-6 ก.พ. 2551
อ.โศรตรีย์ แพน้อย พฤติกรรมการดุแลตนเองของผู้ป่วยยโรคความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี New Front in Primary Health Care / 2550
อ.รุ่งนภา จันทรา การวิเคราะห์อภิมานผลของการปฎิบัติการพยาบาลเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด วาระสารอาเซียน กองการพยาบาล นำเสนอระดับนานาชาติ / 2552
ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2550
การวิเคราะห์อภิมานผลของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 2552
การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์หนังตะลุงในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  2555  
อ.จีราพร ทองดี ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นำเสนอเวทีระดับนานาชาติ Health and the Changing World / 2551
อ.ปิยะรัตน์ ชูมี ผลของการโปรแกรมการดูแลแบบองค์รวมของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ในศูนย์สุขภาพชุมชนตาปี เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี” ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี2551จาก สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข / 2551
ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงศูนย์สุขภาพชุมชนตาปีเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี” เขต 7 จ.นครศรีธรรมราช / 2554